SPECJALIŚCI

Regulamin

Regulamin portalu

1. Wstęp
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania z serwisu internetowego Inspiracje.pl. Korzystanie z serwisu internetowego Inspiracje.pl oznacza zgodę Użytkownika na postanowienia nn. Regulaminu. Każdy Użytkownik serwisu Inspiracje.pl ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. Prosimy uważnie zapoznać się z jego treścią.
1.2. Zakres regulacji Regulaminu obejmuje:
1) zasady sprzedaży projektów architektoniczno-budowlanych,
2) zasady sprzedaży usług wykonania adaptacji do zakupionych projektów architektoniczno budowlanych
3) zasady funkcjonowania i korzystania z portalu społecznościowego Mój Extradom
4) zasady sprzedaży pozostałych usług

2. Definicje
Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część.
Serwis Inspiracje.pl - powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem internetowym: inspiracje.pl lub innych adresach Administratora Serwisu Inspiracje.pl, zawierający:
1) bazę danych ofert gotowych projektów architektonicznych
2) informacje o usługach świadczonych przez Inspiracje oraz
2) internetowy portal społecznościowy Mój Inspiracje.
Mój Extradom - Internetowy portal społecznościowy wchodzący w skład Serwisu Inspiracje.pl, obejmujący zbiór profili i kont internetowych Użytkowników wraz z dostarczonymi przez nich materiałami (zdjęciami, opisami, projektami architektonicznymi) oraz komentarzami, poradami, blogami i forum Użytkowników. Mój Extradom umożliwia również zakładanie Kont komercyjnych przez przedsiębiorców.
Administrator Serwisu Inspiracje.pl - Podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest spółka Extradom.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 84, 51-511 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 143980, numer NIP 895-17-18-333
Projekt domu - Projekt architektoniczno – budowlany w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa budowlanego.
Koncepcja projektu-Zarys projektu architektoniczno – budowlanego zawierający wizualizację, uproszczony rysunek i opis. Koncepcja projektu wymaga dodatkowego opracowania architekta - twórcy, aby spełniała wymogi projektu architektoniczno – budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
Sprzedaż projektu architektonicznego - Umowa, na podstawie której Użytkownik nabywa jeden komplet (4 egzemplarze) projektu architektoniczno - budowlanego i w ten sposób uzyskuje prawo (licencję) do zastosowania tego projektu do jednej budowy.
Adaptacja projektu architektoniczno - budowlanego-Przystosowanie zakupionego projektu do warunków inwestycji planowanej przez Użytkownika tj. sporządzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu na aktualnej mapie obejmujące min. określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny, układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów i wzajemnych odległości obiektów w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. Adaptacja to również dokonanie zmian zakupionego projektu architektoniczno – budowlanego według właściwości wskazanych przez użytkownika.
Sprzedaż usługi adaptacji - Umowa na podstawie, której Użytkownik otrzymuje 4 egzemplarze adaptacji projektu architektoniczno - budowlanego według właściwości określonych przez Użytkownika.
Użytkownik - Osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która dokonała rejestracji w Mój Extradom, poprzez uzyskanie loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto Użytkownika.
Profil Użytkownika - Zespół danych o Użytkowniku obejmujących jego unikatowy login, opis, zdjęcia, porady, komentarze, blogi przekazywane przez Użytkownika dobrowolnie do Serwisu Inspiracje.pl, które udostępniane i prezentowane są na stronie Użytkownika w Serwisie Inspiracje.pl,
Strona Użytkownika - Przestrzeń sieciowa dostępna pod unikatowym adresem Użytkownika w Serwisie Inspiracje.pl zawierająca Profil Użytkownika, za pośrednictwem którego to miejsca inni Użytkownicy oraz w zakresie ograniczonym - internauci niezarejestrowani w Serwisie Inspiracje.pl, mogą zapoznać się z Profilem Użytkownika oraz komunikować się z nim.
Login lub Nick - Indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;
Konto Użytkownika - Przestrzeń sieciowa umożliwiająca edytowanie Profilu Użytkownika (wprowadzanie i modyfikację opisów, zdjęć, komentarzy, porad i blogów) dostępna wyłącznie po logowaniu w Serwisie Inspiracje.pl przy użyciu loginu i hasła uzyskanych podczas rejestracji Użytkownika (lub ich późniejszej zmiany).
Konto Komercyjne - odpłatne Konto Użytkownika będącego przedsiębiorcą według obowiązujących przepisów prawa, które zostało zarejestrowane w celu oferowania Użytkownikom Serwisu Inspiracje.pl towarów i usług z branży budowlanej na zasadach i warunkach ustalonych w porozumieniu z Administratorem Serwisu Inspiracje.pl.
Netykieta - Ograniczenie dopuszczalności publikowania w Internecie treści naruszających powszechnie akceptowane normy obyczajowe i zasady kultury w kontaktach międzyludzkich.
Materiały - Teksty, opracowania, obrazy oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika.

3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu Inspiracje.pl oraz polityka cookies
Do korzystania z Serwisu Inspiracje.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych: Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0 ; Safari 4.0, Chrome 4.0 lub ich nowsze wersje,).

4. Sprzedaż projektów architektonicznych.
4.1. Serwis Inspiracje.pl zawiera bazę danych ofert projektów architektonicznych na sprzedaż.
4.2. Oferta projektu architektonicznego zawiera:
a) kolorową wizualizację,
b) rysunek techniczny,
c) opis projektu i dane techniczne,
d) cenę projektu,
e) szacunkowy koszt budowy i opis technologii budowy,
f) biuro architektoniczne oraz architektów będących twórcą projektu.
4.3. Administrator Serwisu Inspiracje.pl prowadzi sprzedaż projektów architektonicznych dostępnych w Serwisie Inspiracje.pl oraz świadczy na rzecz Użytkowników dodatkowe usługi związane ze sprzedażą wliczone w cenę sprzedaży projektu, takie jak:
a) doradztwo,
b) obsługa transakcji,
c) helpdesk
4.4. W celu nabycia projektu architektonicznego należy złożyć zamówienie. Zamówienie można złożyć: telefonicznie, mailowo lub korzystając z przycisku „zamów” przy projekcie. Aktualne numery telefonów oraz adresy mailowe dostępne są na stronach internetowych serwisu Inspiracje.pl.
4.5. Po przyjęciu zamówienia konsultant Serwisu Inspiracje.pl kontaktuje się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia zamówienia oraz ewentualnego uzupełnienia danych koniecznych do realizacji transakcji.
4.6. Dostarczenie projektu następuje maksymalnie w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez konsultanta Serwisu Inspiracje.pl. W przypadku zamówienia sporządzenia Projektu domu na podstawie Koncepcji projektu, czas realizacji może się wydłużyć. W tym przypadku konsultant Serwisu Inspiracje.pl poinformuje o przewidywanym terminie realizacji. Konsultant Serwisu Inspiracje.pl uprzedzi Użytkownika o terminie dostarczenia projektu z jednodniowym wyprzedzeniem.
4.7. Projekt architektoniczny dostarczany w ramach zamówienia obejmuje komplet dokumentów koniecznych do podjęcia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, których szczegółową listę zawiera Załącznik nr 1 do nn. Regulaminu pt. „Dokumentacja projektu architektoniczno-budowlanego”.
4.8. Do projektu architektonicznego dołączony jest dziennik budowy niezbędny do uzyskania pozwolenia na użytkowanie domu po zakończonej budowie, tablica budowy, teczka na dokumenty, projekty modułów ogrodów, kompendia wiedzy dla Inwestora oraz materiały reklamowe.
4.9. Zapłata za projekt architektoniczny może nastąpić w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w Serwisie Inspiracje.pl lub za pobraniem przez firmę kurierską
4.10. Administrator Serwisu Inspiracje.pl odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne projektu w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.). Administrator Serwisu Inspiracje.pl nie odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne projektu wobec Użytkownika nie będącego Konsumentem.
4.11. Dane dostarczane przez Użytkowników podczas składania zamówienia są wykorzystywane przez Serwis Extradom.pl w celu wykonania i rozliczenia transakcji sprzedaży projektu architektonicznego.
4.12. Dane dostarczane przez Użytkowników podczas składania zamówienia nie są udostępniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim, w szczególności innym Użytkownikom lub innym przedsiębiorcom w celach marketingowych lub handlowych. Nie dotyczy to przetwarzania anonimowych danych o charakterze statystycznym w celu prowadzenia badań marketingowych, usprawnienia funkcjonalności Serwisu Inspiracje.pl i sprzedaży oraz przekazywania takich danych innym przedsiębiorcom w tym samym celu.
4.13. Serwis Inspiracje.pl zapewnia Użytkownikom szerokie i profesjonalne doradztwo przy wyborze projektu architektonicznego oraz stałe wsparcie techniczne w zakresie wykonania usługi w postaci tzw. helpdesku. Funkcja helpdesk jest dostępna pod danymi dostępnymi w Serwisie Inspiracje.pl.
4.14. Serwis Inspiracje.pl przyjmuje i przekazuje do właściwego architekta lub biura architektonicznego reklamacje dotyczące wad sprzedawanych projektów architektonicznych. Reklamacje można składać telefonicznie bądź mailowo pod numerami i adresami dostępnymi na stronach internetowych Serwisu Inspiracje.pl
4.15. Zwrot projektu lub jego wymiana możliwa jest w terminie do 10 dni od daty otrzymania projektu. Wiele projektów można zwrócić nawet do 30 dni, a wymienić nawet do 12 miesięcy. Szczegóły dotyczące zwrotu lub wymiany każdego projektu określone są na stronie Inspiracje.pl przy prezentacji każdego projektu.Warunkiem przyjęcia projektu jest jego zwrot w nienaruszonym stanie.

5. Mój Extradom.
5.1. Mój Extradom stanowi integralny internetowy portal społecznościowy wchodzący w skład Serwisu Inspiracje.pl, Inspiracje.pl, Budujemy.pl, Projektydlarolnictwa.pl, Projektydlabiznesu.pl, który stanowi platformę wymiany doświadczeń, porad i komentarzy dotyczących budowania domu.
5.2. Do rejestracji w portalu społecznościowym Mój Extradom wystarczające jest podanie loginu w postaci adresu e-mail Użytkownika oraz hasła.
5.3. Administrator Serwisu Inspiracje.pl dołoży starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i wyłączność dostępu do Konta Użytkownika. Wyłączoną odpowiedzialność za skutki wynikłe z ujawnienia loginu i hasła osobom nieupoważnionym ponosi Użytkownik.
5.4. Przy rejestracji Użytkownicy mogą być pytani przez system o wiek, płeć oraz miejscowość (w tym kod pocztowy). Informacje te są anonimowe i mają charakter statystyczny. Administrator Serwisu Inspiracje.pl zastrzega wykorzystywanie tego typu anonimowych danych statystycznych do badań marketingowych, rozwoju sprzedaży oraz udoskonalenia funkcjonalności Serwisu Inspiracje.pl.
5.5. Każdy Użytkownik portalu społecznościowego Mój Extradom ma możliwość umieszczania na swoim Profilu Użytkownika oraz w przestrzeni ogólnie dostępnej Serwisu Inspiracje.pl (np. forum internetowe) wszelkich Materiałów, w tym opisów, zdjęć, rysunków, opinii, komentarzy, porad, blogów związanych z tematyką portalu. W tym celu do dyspozycji Użytkownika są udostępnione m.in. takie funkcjonalności portalu społecznościowego jak:
a) grupy tematyczne,
b) galeria zdjęć Użytkownika,
c) blogi Użytkownika,
d) pliki Użytkownika,
e) inne.
5.6. Udostępniając Materiały w Serwisie, Użytkownik:
a) oświadcza iż, przysługują mu wszelkie wymagane prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie lub/i prawa do wizerunku pozwalające na ich legalne publikowanie na łamach Serwisu Inspiracje.pl oraz w innych mediach, w zakresie wskazanym nn. Regulaminie i że nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich,
b) oświadcza, że udziela Administratorowi Serwisu Inspiracje.pl bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna,
c) Użytkownik zrzeka się wykonywania wszelkich osobistych praw (autorskich) przysługujących mu w odniesieniu do przekazanych Materiałów w maksymalnym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie, w tym do każdorazowego ujawniania jego nicka (loginu) przy publikacji Materiałów na różnych polach eksploatacji,
d) w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora Serwisu Inspiracje.pl odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Materiałów, w tym z tytułu majątkowych praw autorskich lub ochrony wizerunku osobistego osób trzecich, zobowiązuje się wykonać wszelkie prawem wymagane czynności w celu niezwłocznego uwolnienia Administratora Serwisu Inspiracje.pl od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, w szczególności złożyć stosowne oświadczenia pisemne, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, za zwrotem wszelkich poniesionych przez Administratora Serwisu Inspiracje.pl kosztów.
5.7. Administrator Serwisu Inspiracje.pl zastrzega sobie prawo moderowania Materiałów publikowanych przez Użytkownika w Serwisie Inspiracje.pl, co w szczególności oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania na łamach Serwisu Inspiracje.pl Materiałów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami Netykiety.
5.8. Administrator Serwisu Inspiracje.pl zastrzega sobie prawo moderowania wypowiedzi publikowanych przez Użytkownika na forum lub ogólnie dostępnych w innych miejscach Serwisu Inspiracje.pl, co w szczególności oznacza, iż Administrator może usunąć z Serwisu Inspiracje.pl wypowiedzi Użytkowników niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami Netykiety.
5.9. Ze względu na techniczne warunki i prawidłowość funkcjonowania Serwisu Inspiracje.pl, Administrator zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na publikację fotografii, których rozmiar przekracza 5000 kilobajtów lub z innych powodów nie spełnia warunków technicznych Serwisu.
5.10. Administrator Serwisu Inspiracje.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania Konta albo dostępu do poszczególnych funkcjonalności Serwisu Inspiracje.pl, w tym ograniczenia lub zablokowania dostępu do baz danych, skryptów, usług poczty elektronicznej i in. wobec każdego Użytkownika, którego działania w Serwisie Mój Extradom są sprzeczne z:
a. powszechnie obowiązującym prawem,
b. przepisami niniejszego Regulaminu i wszelkich dodatków lub
c. dobrymi obyczajami, jeżeli działania te zagrażają lub naruszają interes Serwisu Inspiracje lub jego innych Użytkowników, a w szczególności obejmują:
- nadmierne obciążanie serwera powodujące pogorszenie świadczonych usług,
- wywoływanie zagrożenia wystąpienia awarii lub przeciążenia serwera lub innych elementów infrastruktury udostępnianej przez Serwis Inspiracje,
- umieszczanie na serwerach Serwisu Inspiracje treści pornograficznych lub/i nielegalnego rozpowszechniania utworów chronionych prawem autorskim (opisów, fotografii, filmów etc.),
- rozpowszechnianie i udostępnianie za pomocą serwerów Serwisu Inspiracje programów komputerowych przystosowanych do popełniania przestępstw,
- wysyłanie za pomocą serwerów Serwisu Inspiracje spamu (niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy) lub reklamowania serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Inspiracje,
5.11. Poprzez rejestrację w Serwisie Inspiracje.pl każdy Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie:
a. informacji marketingowo-reklamowych Serwisu Inspiracje.pl oraz podmiotów trzecich na podstawie odrębnych porozumień z Inspiracje.pl,
b. powiadomień o nowych zdarzeniach takich jak, nowe posty lub zdjęcia na forum grupy dyskusyjnej, komentarze w profilu, wiadomości e-mail i in. Powyższe informacje i powiadomienia dostępne są w Koncie Użytkownika, jak również mogą być wysyłane na wskazane przy rejestracji lub zmianie danych konto e-mail.
5.12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych w Pomocy. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Użytkownika. Usuniętego Konta nie można przywrócić, zawsze jednak pozostaje możliwość rejestracji nowego Konta.

6. Dane osobowe
6.1. Administrator Serwisu Inspiracje.pl jest równocześnie Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych odnośnie danych udostępnionych na Serwisie Inspiracje.pl
6.2. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby realizacji usług świadczonych za pomocą Serwisu Budujemy.pl takich jak zakup projektu architektonicznego, zamówienie katalogu, złożenie zapytania odnośnie danego projektu czy korzystanie z serwisu Mój Extradom. Za odrębną zgodą użytkownika dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz przekazywane podmiotom z branży budowlanej i finansowej celem umożliwienia zaoferowania usług związanych z budową domu.
6.3. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
6.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z usług świadczonych za pomocą Serwisu Inspiracje.pl.

7. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność
7.1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
7.2. Serwis Inspiracje.pl i jego treści nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być podstawą do składania reklamacji.Zestawienie materiałowo-kosztowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do Administratora Serwisu Inspiracje.pl. Podane w zestawieniu dane są wartościami przybliżonymi.
7.3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen gotowych projektów architektonicznych znajdujących się w ofercie. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych gotowych projektów architektonicznych z oferty. Zmiana cen dotyczy również zamówień przyjętych do realizacji.
7.4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
7.5. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić aktualność oferty oraz zgodność treści projektów ze zdjęciami/wizualizacjami przedstawionymi w ofercie Serwisu Inspiracje.pl. Użytkownik Serwisu Inspiracje.pl jest jednak świadomy, że niektóre oferty projektów mogą być nieaktualne lub niezgodne ze zdjęciami co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec Serwisu Inspiracje.
7.6. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora, jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.
7.7. Administrator nie odpowiada za skutki uzyskania loginu i hasła Użytkownika przez osoby nieupoważnione.
7.8. Administrator nie odpowiada za dane osobowe pozwalające na identyfikację ujawnione przez Użytkownika w portalu Mój Extradom. Ujawnienie tych danych następuję na odpowiedzialność Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia danych prywatnych Użytkownika, które nie są wymagane przy rejestracji w portalu Mój Extradom.
7.9. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu Inspiracje za wyjątkiem przypadków, gdy Administrator wyraził na to pisemną zgodę lub takie korzystanie odbywa się w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7.10. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków do Serwisu Inspiracje bez zgody Użytkownika.
7.11. Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone Serwisowi Inspiracje i zwolnić Serwis Inspiracje z jakichkolwiek roszczeń lub żądań łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wysuwanymi przez osoby trzecie, które wynikają bezpośrednio z naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub jakichkolwiek praw osób trzecich.

8. Zmiany Regulaminu
8.1. Administrator publikuje zmiany regulaminu, załączników lub dodatków na stronach WWW Serwisu Inspiracje.
8.2. Z chwilą publikacji zmian regulaminu, załączników lub dodatków w Internecie wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe, chyba że dalsze postanowienia nn. Regulaminu stanowią inaczej.
8.3. Informacja o zmianie regulaminu, załączników oraz dodatków jest dostępna dla każdego Użytkownika po zalogowaniu do Konta.
8.4. Dotychczasowi Użytkownicy mają prawo odmówić zgody na wprowadzenie nowych postanowień w terminie 30 dni od dokonania zawiadomienia. Przy czym zawiadomienie uznaje się za dokonane skutecznie także w przypadku, gdy Użytkownik nie zapoznał się z informacją o zmianie z powodu braku logowania na Koncie lub innych niezależnych od Administratora przyczyn.
8.5. Odmowa zgody na wprowadzenie nowych postanowień powinna być złożona Administratorowi e-mailem lub faksem. W takim przypadku Konto Użytkownika Serwisu Inspiracje będzie bezzwłocznie usunięte przez Administratora.
8.6. Jeżeli Użytkownik nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmianę lub dodanie nowych postanowień Regulaminu.
8.7. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis Inspiracje.pl promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w Załącznikach do nn. Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
Dokumentacja projektu architektoniczno-budowlanego W skład projektu architektonicznego wchodzą:
1) Część architektoniczna:
- rzut fundamentów – dokładne rozmieszczenie fundamentów, wymiary ław fundamentowych i głębokość ich posadowienia,
- rzuty wszystkich kondygnacji (np. parter, piwnica, piętro) – rozmieszczenie i wymiary wszystkich pomieszczeń, rozmieszczenie i wielkość otworów okiennych i drzwiowych, rozmieszczenie kominów, sugerowana aranżacja wnętrz,
- rzut więźby dachowej – wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji dachu,
- rzut dachu – wymiary dachu, kąt nachylenia wszystkich połaci dachu, rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, kominów,
- przekroje pionowe – rysunki budynku po pionowym przecięciu, pokazują wszystkie elementy konstrukcji budynku, czyli warstwy podłogi, stropów, dachu,
- elewacje (frontowa, dwie elewacje boczne, ogrodowa) – dokładny wygląd domu z każdej strony,
- zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej – wymiary okien i drzwi wykorzystanych w projekcie.
2) Część konstrukcyjna
3) Część instalacyjna:
- projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej
- projekt instalacji centralnego ogrzewania
- projekt instalacji elektrycznej
- projekt instalacji gazowej.
4) Część opcjonalna.
Wybrane projekty mogą zawierać ponadto dodatkowe dokumenty, jak zestawienie materiałów i ślepy kosztorys. Materiały te nie są jednak gwarantowane.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU
Zasady akcji promocyjnej "Prezent i starter do każdego projektu domu"

1. W promocji może wziąć udział każdy Klient, który w okresie promocji zakupi w Inspiracje gotowy projekt domu.
2. Promocją nie są objęte projekty garaży i budynków gospodarczych.
3. Każdy Klient, który w okresie trwania promocji zakupi w Inspiracje projekt domu otrzyma prezent oraz zestaw startowy, w skład którego wchodzi dziennik budowy, tablica budowy, teczka na dokumenty, gotowe projekty modułów ogrodów oraz kompendia wiedzy dla Inwestora dotyczące budowy i urządzania domu.
4. Na fakturze prezent oraz starter będą miały wartość 1 zł. O kwotę 2 zł zostanie pomniejszona cena projektu domu.
5. Promocja trwa od 16 czerwca do odwołania.
6. Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów indywidualnych.